Impact met de Sustainable Development Goals van de United Nations

De 17 Sustainable Development Goals van de United Nations. Wie is er ondertussen niet mee bekend? In 2015 in het leven geroepen om, vóór 2030, de wereld een betere plek te maken. Kortom, er wordt veel gevraagd van onze maatschappelijke spelers als bedrijven, organisaties en ministeries. En dat is nodig. 

Maar wat houden deze doelen precies in? En hoe kunnen we met elkaar op eenvoudige wijze grote impact maken? Soms is de stap naar duurzaamheid dichterbij dan je denkt. Zo draag je met de producten van KRNWTR+ al bij aan 7 van de 17 SDG’s. 

 

Wat zijn Sustainable Development Goals? 

De Sustainable Development Goals zijn opgesteld in 2015 om verschillende uitdagingen zoals armoede, onderwijs en klimaatcrisis aan te pakken. De SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelen die van 2000 tot 2015 liepen. Hoewel het rapport van de millenniumdoelen overwegend positief was, zijn de SDG’s veel ambitieuzer. Waarbij de nadruk op de millenniumdoelen meer lag op de hulp van rijke landen aan de arme, gelden de SDG’s voor alle landen.

 

Welke Sustainable Development Goals zijn er?

Lees hier meer over wat deze 17 Sustainable Development Goals inhouden. 

Aan welke Sustainable Development Goals draag je bij met de producten van KRNWTR+?

KRNWTR+ is een social enterprise die zich inzet tegen het gebruik van single-use plastic flesjes.  Met hun duurzame producten bieden zij een duurzaam alternatief voor verpakte dranken als water en frisdrank. Zo besparen we samen heel wat onnodige verpakkingen en transportkilometers. Daarnaast stimuleren zij het drinken van water met aantrekkelijke Dutch Design watertappunten.

Zie hier aan welke SDG’s je bijdraagt wanneer je duurzaam drinkt met de producten van KRNWTR+.

 

Doel 3. Goede gezondheid en welzijn

Met onze design watertappunten stimuleren wij het drinken van lokaal getapt water. Uit onderzoek blijkt dan ook dat er meer water wordt gedronken na het plaatsen van aantrekkelijk tappunt. Zo zorgen we ervoor dat men gemakkelijk zijn of haar flesje kan vullen met lekker water: gefilterd, gekoeld en eventueel met bubbels.

 

Doel 6. Schoon water en sanitair

Onze waterkoelers zijn speciaal ontworpen met een extra waterfilter. De filters zijn voorzien van actief kool in poedervorm, op die manier worden geuren en smaken zoals chloor verwijderd. Ook worden onzuiverheden als asbestvezels,  medicijnresten, cysten en organismen, tot 0.2 micron uit het water gefilterd. Als laatst worden kleine hoeveelheden zware metalen zoals lood, koper en cadmium ook tot 0,2 micron gefilterd. Zo wordt je glaasje water nog gezonder!

 

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Met onze duurzame producten, waaronder tappunten, stimuleren wij het drinken van lokaal getapt water en frisdrank. Zo zorgen wij ervoor dat er geen onnodige verpakkingen en transportkilometers nodig, zoals bij single-use plastic waterflesjes. Dat vermindert dus aanzienlijk de CO2-uitstoot en het gebruik van plastic. 

 

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Wij stimuleren het gebruik van een duurzame en hervulbare waterfles. Plastic flesjes zijn  simpelweg niet meer van deze tijd. Ook tap je met KRNWTR+ je water en/of frisdrank lokaal. Dat noemen wij lekker verantwoord. 

 

Doel 13: Klimaatactie

Wist je dat flessenwater gemiddeld 577 km aflegt voordat het bij de Nederlandse consument terecht komt? En dan hebben we het nog niet eens over het productieproces van gehad. Do we need to say more? 

 

Doel 14: Leven onder water

Elke minuut belandt er een vrachtwagen vol aan plastic in onze oceanen. Een groot deel hiervan bestaat uit plastic waterflesjes. Samen kunnen we hier verschil in maken door het gebruik van plastic (water)flesjes tegen te gaan. Tap daarom je water of frisdrank lokaal in een hervulbare drinkfles.  

 

Doel 15: Leven op het land

Het ecosysteem moet beschermd worden. Helaas belanden nog vele plastic flesjes in het milieu. Op deze manier belanden er microplastic in natuur, dier en mens, met alle gevolgen van dien. Drink daarom duurzaam en lokaal en bespaar op plastic drankverpakkingen en het transport daarvan. 

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan de Sustainable Development Goals? Wij helpen je graag verder op het gebied van duurzaam drinken. 

Meer over de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations

 

Doel 1. Geen armoede

Bijna de helft van de wereldbevolking leeft in armoede en zo’n 10% zelfs in extreme armoede. Het eerste doel focust op een einde maken aan extreme armoede en het aantal mensen dat in armoede leeft halveren. Armoede hangt samen met veel andere doelen. Inspanningen die positief bijdragen aan SDG1 hebben dan ook gunstige impact op de meeste andere doelen. 

 

Doel 2. Geen honger

Momenteel krijgt één op negen te weinig voeding binnen: zo’n 800 miljoen mensen. Door opnieuw te kijken naar het verbouwen, verdelen en consumeren van voeding is deze SDG er eentje waaraan iedereen een steentje bij kan dragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen op aarde het hele jaar door genoeg veilige en voedzame voeding kan krijgen. Daarnaast moeten we zorgen dat de groeiende wereldbevolking ook in de toekomst gezonde voeding ter beschikking heeft, die duurzaam verbouwd wordt. 

 

Doel 3. Goede gezondheid en welzijn

Jaarlijks overlijden er wereldwijd 6 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. SDG3 focust erop dat in 2030 geen gevaarlijke epidemieën zoals tuberculose, hiv/aids en malaria voorkomen, door meer onderzoek naar medicijnen en vaccins. Verder mogen veel minder mensen ziek worden door vervuiling van lucht, water en bodem. 

 

Doel 4. Kwaliteitsonderwijs

Wereldwijd gaat één op de vijf kinderen tussen de 6 en 17 jaar niet naar school. Onderwijs van goede kwaliteit voor iedereen, en het liefst een leven lang. Dat is waar SDG4 om draait. 

 

Doel 5. Gendergelijkheid

Grofweg één op de drie vrouwen wordt wereldwijd nog slachtoffer van (huiselijk) geweld, en bijna 50 landen hebben geen wet die hen daartegen beschermt. In Nederland werd 22% van de vrouwen ooit slachtoffer van seksueel geweld. Voor mannen is dit 6%. In 2030 moet een eind zijn gekomen aan geweld tegen vrouwen en meisjes en moeten vrouwen evenveel kansen hebben als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven.

 

Doel 6. Schoon water en sanitair

Drie op de tien mensen hebben geen toegang tot veilige drinkwatervoorzieningen en elk jaar sterven miljoenen mensen aan de gevolgen van vervuild drinkwater of slechte hygiëne. SDG6 moet ervoor zorgen iedereen in 2030 toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit hangt weer samen met veel andere SDGs, zoals gezondheid, onderwijs en voedselveiligheid. 

 

Doel 7. Betaalbare en duurzame energie

Op dit moment heeft zo’n 20% van de wereldbevolking überhaupt nog geen toegang tot energie. Verder is de energie die we wereldwijd gebruiken grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en aardolie). Deze grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. SDG7 moet ervoor zorgen dat in 2030 iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als zon, wind en water. 

 

Doel 8. Waardig werk en economische groei

Ondanks het hebben van een baan, leven wereldwijd 8% van de werknemers en hun families toch in extreme armoede. Het doel voor 2030 is dat iedereen die kán werken daar de mogelijkheid toe moet hebben, in veilige werkomstandigheden en tegen een eerlijke loon. Naast het creëren van werkgelegenheid ligt de focus op het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid, uitbuiting en moderne slavernij moeten worden uitgebannen. 

 

Doel 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG9 is een veelomvattend doel waarin meerdere elementen samenkomen. De infrastructuur gaat enerzijds om fysieke infrastructuur als wegen, vervoer en energie. Anderzijds is er de infrastructuur die betrekking heeft op informatie- en communicatietechnologie, zoals internet. Kijkende naar de fysieke infrastructuur – van wegen tot elektriciteit – is het verschil tussen rijke en arme gebieden gigantisch. Ook is 80% van de mensen in de minst ontwikkelde landen is nog offline. SDG9 moet ervoor zorgen dat we samen werken aan eerlijke economische groei: meer werk en welvaart waar iedereen van profiteert, zonder dat het ten koste gaat van het milieu. 

 

Doel 10. Ongelijkheid verminderen

in 2016 voelde 7,6% van de Nederlandse bevolking zich ‘lid van een gediscrimineerde groep’. SDG10 focust op sociale, economische en politieke inclusie van alle mensen op aarde. Wereldwijd moet er een eind komen aan discriminerende wetten, en andere praktijken die ongelijkheid juist groter maken. 

 

Doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen

90% van de stadsbewoners ademt vervuilde lucht in. Verder woont één op de vier stadsbewoners in een sloppenwijk – of iets wat erop lijkt. In 2030 moet iedereen goed, gezond en duurzaam kunnen leven in steden. Daar is van alles voor nodig, zoals goede huisvesting, gezonde lucht, gezond water, genoeg groen en goede toegang tot openbaar vervoer. 

 

Doel 12. Verantwoorde consumptie en productie

Naar schatting haalt ongeveer één derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Rekening houdend met de groei van de wereldbevolking, moet het produceren van goederen veel efficiënter. Circulatie is het sleutelwoord, waarbij we grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken en ons afval een tweede leven geven. SDG12 moet ervoor zorgen dat we de druk op de aarde sterk verlagen. Door duurzamer gebruik van grondstoffen worden we er minder afhankelijk van, verkleinen we onze voetafdruk en houden we de aarde leefbaar. 

 

Doel 13. Klimaatactie

Onze broeikasuitstoot stijgt en stijgt. De aarde warmt hierdoor in rap tempo op. Het directe gevolg? Een stijgende zeespiegel en extreem weer, wat dan weer zorgt voor voedselschaarste, waterschaarste, overstromingen, het verdwijnen van leefgebied van mensen én dieren en nog meer rampen. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met minstens 40% zijn gedaald ten opzichte van 1990. 

 

Doel 14. Leven in het water

Onze oceanen zijn niet alleen de grootste CO2-buffer, ze zijn ook een bron van voedsel en groene energie, en zijn wereldwijd voor 3 miljard mensen dé bron van inkomsten. Onze oceanen, zeeën en rivieren beslaan driekwart van het planeetoppervlak en zijn daarmee het allergrootste ecosysteem van de wereld. Gevolgen van klimaatveranderingen, vervuiling en overbevissing bedreigen onze wereldzeeën. We beschermen de biodiversiteit in de oceanen door bewust te kiezen welk zeeleven we wel en niet eten. Het is cruciaal om ons plasticgebruik aan banden te leggen. SDG14 draait om de bescherming en het duurzaam gebruik van onze oceanen, zeeën en rivieren. 

 

Doel 15. Leven op het land

Jaarlijks verliezen we 13 miljoen hectare bos. Tegelijkertijd zorgt de landaantasting voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare land. Dit brengt veel problemen met zich mee en vormt een enorme uitdaging voor duurzame ontwikkelingen. In 2020 zijn ze begonnen met het stoppen van de ontbossing en het uiteindelijke doel is om in 2030 ook de woestijnvorming tegen te gaan. SDG15 focust op natuurbescherming als het behoud van biodiversiteit. 

 

Doel 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

20 miljoen mensen wereldwijd zijn vluchtelingen en 4 miljoen mensen zijn stateloos. Nog niet de helft van de kinderen in de Afrikaanse Sub-Sahara is geregistreerd in een geboorteregister. SDG16 moet een vreedzame en inclusieve samenleving bevorderen met het oog op duurzame ontwikkeling, toegang tot justitie verzekeren voor iedereen en op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen creëren. Zonder dit doel is het lastig om vooruitgang te boeken op andere doelen, zoals kwaliteitsonderwijs, goede gezondheid en gendergelijkheid. 

 

Doel 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Alleen als we grensoverschrijdend de handen ineenslaan en elkaar steunen en verder helpen, kunnen landen hun doelen bereiken. Het is simpelweg de enige manier om te kunnen zorgen dat álle landen vooruitgang boeken, dus ook de landen die op zichzelf de middelen niet hebben. SDG17 focust op het versterken van de implementatiemiddelen en revitaliseren van het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.