[toggle_simple title=”Wat is BPA?” width=”Width of toggle box”]

Volgens Wikipedia:

BPA of Bisfenol A is een organische verbinding, afgeleid van fenol en wordt voornamelijk gebruikt in kunststoffen. Het is een witte kristallijne vaste stof met als brutoformule C15H16O2. Bisfenol A is de belangrijkste vertegenwoordiger van de bisfenolen.

Lees hier onze blogpost over BPA [/toggle_simple]

[toggle_simple title=”Wat is bronwater?” width=”Width of toggle box”]

Volgens Wikipedia:
Bronwater is drinkwater dat wordt gewonnen uit natuurlijke of onderaardse bronnen.

Doorgaans wordt het niet behandeld; dat wil zeggen dat het puur gebotteld wordt. Sinds september 2003 mag bronwater wel met behulp van ozon worden gezuiverd.

Bronwater moet in Nederland voldoen aan de drinkwaternorm. Het bevat in het algemeen iets minder chloride dan drinkwater en is, hoewel soms gewonnen uit dezelfde watervoerende laag als drinkwater, vijfhonderd tot duizend keer duurder. Bronwater kan zowel plat (zonder koolzuur) als bruisend (koolzuurhoudend) zijn. Bronwater wordt ook gebruikt als basis voor frisdranken. Een specifiek merk bronwater, in tegenstelling tot natuurlijk mineraalwater, kan wel uit verschillende bronnen komen en bevat dus geen constante samenstelling.

Volgens van Dale:
bron·wa·ter het; o -en uit een bron opborrelend (geneeskrachtig) water [/toggle_simple]

[toggle_simple title=”Wat is kraanwater?” width=”Width of toggle box”]

Volgens Wikipedia: ook Leidingwater
Leidingwater is water dat via buisleidingen wordt getransporteerd. Om dit transport mogelijk te maken wordt leidingwater onder druk gehouden. Deze druk kan worden opgewekt met watertorens of met pompen. De watertoevoer wordt gereguleerd met kranen, vandaar dat leidingwater ook wel kraanwater wordt genoemd. Het antoniem van leidingwater en kraanwater is flessenwater.

Om leidingwater te kunnen leveren is een flinke infrastructuur nodig. Behalve de leidingen zijn ook pompen en/of watertorens, zuiveringsinstallaties, verbruiksmeters, enz. nodig. De eerste waterleiding in Nederland werd in 1853 aangelegd om duinwater naar Amsterdam te transporteren.

De Nederlandse Waterleidingwet geeft een beperkte definitie van leidingwater: ‘Leidingwater is water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of andere huishoudelijke doeleinden, dat door een waterleidingbedrijf of een collectieve watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld.’

Volgens van Dale:

[/toggle_simple]

[toggle_simple title=”Wat is mineraalwater?” width=”Width of toggle box”]

Volgens Wikipedia:

Mineraalwater is water dat mineralen bevat die de smaak veranderen of het water een therapeutische waarde geven. Zouten, zwavelverbindingen en gassen zijn voorbeelden van stoffen die in het water zijn opgelost.

Traditionele mineraalwaters zouden gebruikt of geconsumeerd worden bij hun bron. Bij deze bronnen ontstonden vaak kuuroorden, waar echter meer in het water gebaad werd dan dat het water geconsumeerd werd.

Tegenwoordig is het normaler dat mineraalwater gebotteld en verkocht wordt. Het reizen naar een bron om rechtstreekse toegang tot het water te verkrijgen, komt nog weinig voor en is vaak onmogelijk door het afbakenen van de betreffende bron voor commerciële ontginning. Er zijn op dit moment meer dan 2800 merken van mineraalwater wereldwijd beschikbaar.

De eisen die gesteld worden aan mineraalwater:

  • De samenstelling van mineraalwater moet uitgebreid vastgesteld worden.
  • Mineraalwater moet aan de bron gebotteld worden.
  • Mineraalwater moet een gehalte aan mineralen, sporenelementen of andere bestanddelen bevatten die het water een ‘therapeutische waarde’ of ‘heilzame werking’ geven.
  • Mineraalwater mag niet tot nauwelijks ‘behandeld’ worden (stoffen toevoegen of eruit halen). [/toggle_simple]

[toggle_simple title=”Wat is een waterschap?” width=”Width of toggle box”]

Volgens Wikipedia:

In Nederland
Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding behoort te controleren en te regelen. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland wordt gekozen voor een periode van vier jaar middels de waterschapsverkiezingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf en (hoog)heemraden.

In Belgie/Vlaanderen
Een waterschap in Vlaanderen vormt een overlegstructuur waarin de verschillende waterbeheerders binnen dat gebied samenkomen om hun decretale taken te volbrengen en om lokale aangelegenheden in verband met water te bespreken.

Volgens waterschappen.nl

Het beheer van natuurlijke watersystemen en de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water.

Droge voeten
De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden ze rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel.

Schoon water
Het waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van bepaalde waterkwaliteitsdoelstellingen. Een belangrijk element van deze taak vormt de aanleg en exploitatie van zuiveringtechnische werken waar het afvalwater wordt gezuiverd. Daarnaast zorgen de waterschappen ervoor dat het oppervlaktewater schoon is, dat de natuur een kans krijgt en dat mensen op en langs het water kunnen recreëren.

Voldoende water
De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in een bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer moeten overschotten en tekorten worden voorkomen. Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het dus meteen als de waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt, moeten we uitkijken. De waterschappen doen er alles aan om de risico’s zo laag mogelijk te houden. [/toggle_simple]

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail